Adatvédelem

A cseppcom.hu, csepp-faker.hu, csepp-faker.com, csepp-faker.eu (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Csepp-Kőker Kft. (Székhely: 2038 Sóskút külterület 045/24 hrsz., Cg.: 13-09-097195, Adószám: 13179621-2-13, EUTR: AA6414870), mely gazdasági társaság tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, elismeri, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak-, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg.

A Csepp-Kőker Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen szabályzatban határozza meg a Weboldalra látogatók által megadott, vagy egyéb tevékenysége során, így például nyereményjáték szervezése során, jogszerűen tudomására hozott személyes adatoknak kezelésével, védelmével kapcsolatos elveit és gyakorlatát.

A Weboldal használatával Ön a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, tudnivalókat elfogadja a regisztrációnál és/vagy a megrendelés leadásakor elfogadott vásárlási szerződéssel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vásárláshoz kapcsolódó adatait a Csepp-Kőker Kft. kezelje.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő kizárólag a leadott megrendelések kezelésének, a kiszállítások végrehajtásának, ezzel kapcsolatos számlázásnak, továbbá a felhasználó által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése), valamint az érintettek vonatkozásában végzett piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából végez adatkezelést. Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja az esetleges későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.

Az adatkezelés megnevezése

A Weboldal általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban a Weboldal bizonyos részeinek eléréséhez regisztráció, vagy a Weboldal által kínált némely szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez (pl. webáruház) személyes adatainak (pl. név, lakcím, e-mail cím, mobiltelefonszám, stb.) megadása szükséges. A megadott adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük be és tároljuk. A Weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás mindig önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Adatkezelés a Weboldalon regisztrált személyek esetében csak a jelen szabályzat alapján történő megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásuk alapján történik.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Tájékoztatás, hozzájárulás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett előzetes és megfelelő tájékoztatására a megadott személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint a tájékoztatáson alapuló, az adatkezeléséhez történő előzetes, egyértelmű, és kifejezett hozzájárulása beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.

A látogatók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben a info@cseppcom.hu címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Az érintettnek joga van személyes adatainak helyesbítését kérni, megjelölve a helyes adatokat. Ezt a kérelmét az Adatkezelő elektronikus címére küldheti meg. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Az érintett jogosult kérni személyes adatainak törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A személyes adatok törlése a megadott oldalakhoz tartozó elektronikus címeken, vagy postai úton a Csepp-Kőker Kft. 2038 Sóskút külterület 045/24 hrsz., postacímén kérhető. Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A weboldalon személyes adataikat regisztrálók egyértelműen hozzájárulnak és kifejezetten elfogadják, hogy személyes adataikat az Adatkezelő az adatkezeléshez szükséges technikai cselekmények elvégzése céljából harmadik személy adatfeldolgozónak átadja.

Az Adatkezelő személyes adatokat egyéb, ez irányú felhatalmazás hiányában, az érintett személy előzetes és tájékozott hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A weboldal együttműködik az eljáró hatóságokkal. Az Adatkezelő elektronikus hírlevelet vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet kizárólag az igénylő megfelelő tájékoztatás birtokában történő, önkéntes, előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása esetén küld az igénylő által a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre vagy mobiltelefonszámra.

Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját törölni.

A Weboldal

A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Weboldal tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. A Weboldal egyes részei, az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Weboldal minden szolgáltatását. A Weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. További kérdéssel illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímeken: info@cseppcom.hu

Az adatvédelmi szabályzat hatálya, módosítása

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre és valamennyi, az Adatkezelő által tevékenysége során megszerzett és kezelt adatra. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot a látogatók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Jelen módosított adatvédelmi szabályzat 2021. 10. 26-én lép hatályba.

Elérhetőségeink

Vállalkozás neve: Csepp-Kőker Kft.
Székhely: 2038 Sóskút külterület 045/24 hrsz.
Telefon: +36 30 978-1770,
E-mail: info@cseppcom.hu

Adatkezelő

Vállalkozás neve: Csepp-Kőker Kft.
Székhely: 2038 Sóskút külterület 045/24 hrsz.
Telefon: +36 30 978-1770,
E-mail: info@cseppcom.hu

Tárhely szolgáltató

Vállalkozás: 3 IN 1 HOSTING Bt.
Weboldal: https://megacp.hu
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Tel.: 06 21 200 0040
Adószám: 22206118-2-13

Felügyeleti szerveink és jogorvoslati lehetőségek

Pest Megyei Békéltető Testület, (1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Tel./Fax (1)-269-0703)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (1135 Budapest, Lehel u. 43-47., Tel./Fax: (1)-236-3955/3956)